Monday, 10 December 2012

MODEL PENGAJARAN MATEMATIK 2- KONSTRUKTIVISME


KONSTRUKTIVISME
Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk   membina pengetahuan baru.

KONSTRUKTIVISME MENGAPLIKASIKAN 5 PRINSIP UTAMA (5 Es):
          Engage ( Melibat )
          Explore ( Meneroka )
          Explain ( Menjelas )
          Elaborate ( Mengembang )
          Evaluate ( Menilai )


Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme

4 Fasa Utama

Fasa Persediaan
 Bermula dengan pemerhatian sehingga proses analisis secara berfikrah (thoughtful) situasi, objek dan karya, cara sesuatu itu berfungsi atau gagal dan sebagainya. Maklumat yang diperoleh melalui pemerhatian dan analisis disimpan dan diproses oleh minda.

Fasa Imaginasi
Idea dijanakan untuk mencari hubung kait dan gabung jalin dengan menggunakan teknik seperti sumbangsaran. Seterusnya, idea dikutip dan sintesis idea berlaku untuk memilih atau menghasilkan ciptaan.

Fasa Perkembangan
Penambahbaikan terhadap hasil idea perlu dijalankan sebelum penilaian terakhir.

Fasa Tindakan
Suatu ciptaan asli tidak bermakna dan tidak bernilai jika tidak digunakan atau tidak dilaksanakan. Semua idea baharu yang dilaksanakan membawa perubahan dalam kehidupan harian dan menggerakkan individu untuk memulakan semula pemerhatian dan penganalisisan. Melalui fasa tindakan ini, kreativiti menjadi amalan berterusan.

PERANAN GURU kONSTRUKTIVISME
         Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut jawapan kpd soalan yang ditanya.
         Menggalakkan penemuan oleh murid melalui pertanyaan soalan bercapah
         Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan mereka 

No comments:

Post a Comment